پروژه‌های برنامه مشارکت عمومی و خصوصی

/پروژه‌های برنامه مشارکت عمومی و خصوصی

مطالعه ارزش‌آفرینی مشارکت با بخش خصوصی در شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه Value For Money (VFM)

آسیب‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذاران داخلی در تأمین منابع مالی و اجرا طرح‌های منابع آب

تدوین مدل سرمایه‌گذاری، گزارش تصمیم به واگذاری و اسناد فراخوان واگذاری مجموعه‌های ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان

تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خطوط اتوبوس‌رانی شهری تهران

خدمات پژوهشی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی

توسعه مشارکت بخش غیردولتی در زیرساخت‌های ورزشی و مشاور دبیرخانه ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ وزارت ورزش

مشاور در سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در حوزه مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران

فرمت همسان قرارداد و راهنمای واگذاری پروژه‌های عمرانی به روش مشارکت بخش خصوصی (ppp)

فعالیت‌های پژوهشی برای تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی طرح باغ شهر ولایت

بسترسازی توسعه مشارکت بخش خصوصی و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت

تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی طرح باغ شهر ولایت تهران

تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خط ۶ قطار شهری تهران

آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌ای حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی

آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل

بررسی موانع توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساختی کشور

بسترسازی واگذاری پروژه‌های عمرانی شهرداری به بخش خصوصی