درباره ما

برای توسعه و رشد اقتصادی، وجود زیرساخت‌های مناسب، اعم از زیرساخت‌های سخت مانند جاده، نیروگاه تولید برق و زیرساخت‌های نرم مانند نظام‌ مالی، نظام حقوقی ضروری است. بدون توسعه مناسب و متوازن این زیرساخت‌ها، کارکردهای سایر نهادها، بنگاه‌ها و نظام‌ها با کندی مواجه خواهد شد. ازاین‌رو نظر به اهمیت و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و در جهت کاهش نقش بخش عمومی در اجرا، مدیریت و تصدی‌گری در طرح‌های زیرساختی، پژوهشکده سیاست‌گذاری، رسالت خود را معطوف به ایجاد پارادایم‌های جدید در توسعه مشارکت بخش غیردولتی در این حوزه نموده است. الزامات رشد و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش را می‌توان بهبود نظام تدبیر مشارکت عمومی- خصوصی از طریق تنظیم مقررات کارآمد، ظرفیت‌سازی در بخش عمومی و خصوصی، بهبود اقتصاد طرح‌های زیرساختی، توسعه نظام تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی عنوان نمود. بر این اساس گروه سیاست‌گذاری توسعه امور زیرساختی با انجام مطالعات کاربردی و سیاست پژوهی در جنبه‌های مختلف امور توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بالأخص در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و بهبود نظام فنی و اجرایی قراردادهای مشارکتی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، عمومی و نیز شرکت‌های خصوصی خدمات متنوعی ارائه می‌نماید.

آخرین پروژه

آسیب شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه گذاران در تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های منابع آب
20

تهران به عنوان بزرگ‏تـرین مصـرف‌کننده آب شـهری در کشـور و با توجه به موقعیت مکانی، دارای حجم بالایی از منـابع آب سـطحی در نهرها و کانال‌های مناطق جنوبی است که تلفیقی از فاضـلاب‌هـای خانگی، صنعتی، بیمارستانی، رواناب‌هـای ناشـی از بارنـدگی و پسماندهای شهری است و بار آلودگی بسیار بالایی دارد. این رواناب‌های آلـوده در تلفیق با منابع آب زیرزمینی در کشـاورزی جنـوب تهـران مـورد اسـتفاده قـرار مـی‌گیـرد. پیامدهای نامطلوب آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینـی از تبعات این موضوع است. به منظور رفع این معضلات، طرح ساماندهی آب‌های سطحی آلوده جنوب تهران در شرکت آب منطقه‌ای مـورد مطالعـه قـرار گرفته تا با استفاده از روش‌های مشارکت سرمایه‌گذاران، مجموعـه پروژه‌هـای طرح به اجرا درآید که در مناقصه برگزار شده، هیچ متقاضی برای این پروژه وجود نداشت. این امر منجر به شناسایی چالش‌‏های موجود در این پروژه و ارائه راهکارهایی برای رفع آن‏ها در راستای جذب سرمایه‌‏گذاران برای مشارکت شد. مسئولیت انجام این موضوعات در قالب یک پروژه مطالعاتی با عنوان “آسیب‏‌شناسی دلایل عدم استقبال سرمایه‏‌گذاران داخلی در تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های فصل منابع آب” به برنامه توسعه زیرساخت پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف سپرده شده است.

اخبار و رویدادها

مصوبه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) برای جلب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام کشور

همکاران

سجاد صالحی پژوهشگر حوزه مدیریت، توسعه و تامین مالی پروژه های زیرساختی و پروژه های مشارکت عمومی خصوصی - Copy

سجاد صالحی

پژوهشگر حوزه مدیریت، توسعه و تامین مالی
پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی

حبیب نعمتی پژوهشگر مالی و اقتصادی سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی و پروژه های مشارکت عمومی خصوصی - Copy

حبیب نعمتی

پژوهشگر مالی و اقتصادی سرمایه گذاری
پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی

علیرضا خیری مدیر برنامه سیاست گذاری توسعه امور زیرساختی

علیرضا خیری

مدیر برنامه سیاست گذاری توسعه امور زیرساختی

انتشارات

آسیب شناسی اجرای پروژه‌های عمرانی در برنامه‌های توسعه کشور با تاکید بر روش مشارکت عمومی- خصوصی
محسن روحانی‌نژاد، سید محمدتقی حسینی؛ دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‏گذاری عمومی؛ ۱۳۹۷؛ تهران
ترجمه کتاب:
Public-Private Partnerships for Infrastructure: Principles of Policy & Finance
Yescombe, E. R. Farquharson, Edward; 2nd Edition. Butterworth-Heinemann, 2018

مترجم‏ ها: سید محمدتقی حسینی، سجاد صالحی