همکاران پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

/همکاران پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
null

دکتر مهدی فاتح راد

عضو هیات علمی پژوهشکده سیاستگذاری
null

دکتر جواد نوری

عضو هیات علمی پژوهشکده سیاستگذاری
null

دکتر سید رضا میرنظامی

عضو هیات علمی پژوهشکده سیاستگذاری و راهبر حوزه تخصصی انرژی
null

دکتر علی ملکی

رئیس و عضو هیات علمی پژوهشکده سیاست گذاری
null

دکتر حسین میرزاپور

راهبر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

دکتر سید احسان خاندوزی

عضو هیات مدیره اندیشکده حکمرانی شریف
null

دکتر روح الله حمیدی مطلق

مدیر مدرسه روشنا
null

دکتر سید محمدصادق امامیان

رییس هیات مدیره اندیشکده حکمرانی شریف
null

دکتر حمزه امیری

راهبر حوزه تخصصی حکمرانی رسانه و ارتباطات
null

دکتر مرتضی زمانیان

راهبر حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم گری
null

دکتر روح الله هنرور

مدیر برنامه نظام اداری
null

دکتر علی مروی

مدیر اسبق اندیشکده حکمرانی شریف
null

سروش طالبی اسکندری

پژوهشگر برنامه آب و توسعه
null

دکتر سارا لطفی

پژوهشگر برنامه آب و توسعه
null

دکتر سید جلال الدین میرنظامی

مدیر برنامه آب و توسعه
null

دکتر احمد ذوالفقاری

پژوهشگر برنامه تنظیم گری
null

علیرضا اشراقی

پژوهشگر برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران
null

نینا شاددلی

پژوهشگر برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران
null

بهزاد دوستی

پژوهشگر برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران
null

امیرعلی کریمی

مدیر برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران
null

امیررضا خاوریان گرمسیر

پژوهشگر واحد معاونت پژوهشی
null

محبوبه نوری زاده

پژوهشگر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهش و فناوری
null

اسماعیل عبدی

معاون دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهش و فناوری
null

محمد اسماعیل زاده

پژوهشگر حوزه تخصصی علم و جامعه
null

محمدامین مولا

پژوهشگر برنامه رصدخانه مهاجرت ایران
null

داود عیوضلو

پژوهشگر برنامه رصدخانه مهاجرت ایران
null

رقیه صمدی

پژوهشگر برنامه رصدخانه مهاجرت ایران
null

دکتر بهرام صلواتی

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران
null

مهدیه عباس زاده

پژوهشگر مدرسه توسعه پایدار
null

هامون طهماسبی

مدیر مدرسه توسعه پایدار
null

زهره ربیعی

پژوهشگر برنامه رصدخانه مهاجرت ایران
null

فهیمه بهزادی

پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران
null

مجتبی شهرآئینی

پژوهشگر برنامه نظام اداری
null

سامان فولادپنجه

پژوهشگر برنامه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی
null

سجاد صالحی

پژوهشگر برنامه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی
null

علیرضا خیری

پژوهشگر برنامه توسعه مشارکت عمومی - خصوصی
null

مرتضی حسنی

پژوهشگر برنامه حکمرانی
null

محمد عبدالحسین زاده

پژوهشگر برنامه نظام اداری
null

محمدمهدی جعفریان

پژوهشگر برنامه نظام اداری
null

مهدی زینالو

مدیر برنامه پارلمان
null

سعید طهماسبی

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی انرژی
null

محسن مومنی راد

مدیر برنامه حکمرانی
null

حسین ایمانی

پژوهشگر برنامه نظام اداری
null

محمدامین فخیمی جمیل

پژوهشگر برنامه نظام اداری
null

علیرضا رسولی

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی انرژی
null

علی عظیمی نیا

پژوهشگر حوزه تخصصی سیاستگذاری اقتصادی
null

سعید عباسیان

پژوهشگر حوزه تخصصی سیاستگذاری اقتصادی
null

سینا ضیائی

پژوهشگر حوزه تخصصی سیاستگذاری اقتصادی
null

محمدیاسین فتحی

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

کمیل شاه حسینی

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

محمدرضا کثیری

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی انرژی
null

حامد توانگر

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی انرژی
null

مریم عاشق معلا

پژوهشگر حوزه تخصصی توسعه پایدار
null

علی سعیدانژاد

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

زهرا مجدی زاده

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

احمد رونقی خامنه

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

نجم الدین یزدی

پژوهشگر واحد معاونت پژوهشی
null

عمادالدین پاینده

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

امیرحسین سلامی راد

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

سمانه زرگر

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال
null

فرزانه نیک

پژوهشگر واحد معاونت پژوهشی
null

ثمانه اکوان

پژوهشگر برنامه پارلمان
null

آرین ابراهیمی نژاد

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی رسانه و ارتباطات
null

حنانه اکبری

پژوهشگر حوزه تخصصی حکمرانی رسانه و ارتباطات
null

علی اسمخانی

کارشناس واحد مدیریت دانش پژوهشکده سیاستگذاری
null

نسرین قاسمی

کارشناس واحد مدیریت دانش پژوهشکده سیاستگذاری
null

فاطمه حسین زاده

مسئول کنترل پروژه و مدیر واحد مدیریت دانش اندیشکده حکمرانی شریف
null

سارا نیک بنیاد

پژوهشگر حوزه تخصصی توسعه پایدار
null

مریم کتاب الله زاده

مسئول دفتر حوزه ریاست
null

خدیجه امیدی

مدیر واحد اداری - مالی
null

وحید قاسمیان

مسئول واحد رسانه و ارتباطات اندیشکده حکمرانی شریف
null

محمد احمدی

کارشناس واحد مدیریت دانش پژوهشکده سیاستگذاری
null

محمدحسین بهروزی

پشتیبانی و خدمات
null

مهدی رحیمی

پشتیبانی و خدمات
null

سید صادق نقی نسب

پشتیبانی و خدمات
null

مرجان کرمعلی زاده

کارشناس واحد مالی - اداری
null

علی اکبر اسدی

کارشناس فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری و مسئول سایت