پیل سوختی

/Tag:پیل سوختی

فناوری نانو و فناوری پیل سوختی، یک خاستگاه، دو سرنوشت (حکمرانی در نظر ۳)

چکیدهنانو و پیل سوختی، به عنوان دو نمونه فناوری نوظهور در ایران از دهه‌های پیش با حمایت حاکمیت به نظام علم و فناوری ایران اضافه شده‌اند و علیرغم خاستگاه یکسان، فرایندها و نتایج متفاوتی در این دو حوزه حاصل شده است. مقایسه مسیر و میزان موفقیت هریک با توجه به انتظارات و چشم اندازهای اولیه هریک و دلایل قرارداشتن در موقعیت فعلی آن‌ها می‌تواند درس‌آموخته‌های سیاستی قابل توجهی برای نظام سیاستگذاری علم و فناوری کشور داشته باشد. دو مسیر سیاستگذاری