نوآوری

/Tag:نوآوری

رهیافتی جدید در نظام‌های نوآوری: نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (حکمرانی در نظر ۷)

چکیدهنظریه های مربوط به نظامهای نوآوری طی دو دهۀ گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و چندین رویکرد نظام نوآوری در ادبیات ارائه شده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوریهای فناورانه که ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، بوده است. با این حال، یکی از رویکردهایی که در ادبیات موجود مغفول واقع شده است حل مسائل کلان فنّی و اجتماعی – که در آن تولید، انتشار و کاربرد دانش فنّی و اجتماعی و فناوریهای مرتبط میتواند به

چگونه دستگاه سیاستگذاری آلمان چالش هماهنگی بین‌بخشی در حوزه سیاست نوآوری را حل می‌نماید؟ (حکمرانی در نظر ۵)

چکیدهیکی از چالش‌هایی که زمینه شکست بخش قابل توجهی از سیاست‌های نوآوری در ایران را فراهم آورده است، عدم هماهنگی‌های بین‌بخشی میان دستگاه‌های مختلف سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور است. در این چارچوب، بررسی تجارب کشورهای موفق در حوزه سیاست نوآوری و نحوه مدیریت این موضوع در این کشورها، می‌تواند در جلوگیری از عدم تکرار شکست‌ها در سیاستگذاری‌های آتی کشور حایز اهمیت باشد. بی‌شک یکی از کشورهایی که فهم مدل سیاست یا تصمیم‌گیری آن درس آموخته‌های بسیاری را