نظام های نوآوری

/Tag:نظام های نوآوری

رهیافتی جدید در نظام‌های نوآوری: نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (حکمرانی در نظر ۷)

چکیدهنظریه های مربوط به نظامهای نوآوری طی دو دهۀ گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و چندین رویکرد نظام نوآوری در ادبیات ارائه شده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوریهای فناورانه که ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، بوده است. با این حال، یکی از رویکردهایی که در ادبیات موجود مغفول واقع شده است حل مسائل کلان فنّی و اجتماعی – که در آن تولید، انتشار و کاربرد دانش فنّی و اجتماعی و فناوریهای مرتبط میتواند به