سیاستگذاری عمومی

/Tag:سیاستگذاری عمومی

گذشته، حال و آینده ی آزمایش‌های میدانی در سیاستگذاری عمومی

بسیاری از سوالات سیاست‌گذاران و اقتصاددانان ذاتاً سوالاتی در مورد «چرایی» هستند:‌ اثر وارد کردن رایانه به کلاس‌های درسی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان چیست؟ کشش قیمتی تقاضا برای دخانیات چه مقدار است؟ آیا افزایش مالیات سیگار سبب کاهش مخارج بهداشتی می‌شود؟ آیا افزایش نرخ بهره سبب افزایش نرخ نکول می شود؟ سال ۱۹۲۵ آماردان معروف، رونالد فیشر روشی برای پاسخ به چنین سوالات علت و معلولی پیشنهاد داد: آزمایش تصادفی کنترل‌شده (RCT). با این وجود تنها حدود ۳ دهه است