رصدگر جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان

/Tag:رصدگر جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان

درباره جهش تولید: ۴. بررسی ظرفیت های معادن و صنایع معدنی کشور برای تکمیل زنجیره تولید و قطع وابستگی در حوزه تأمین مواد، قطعات و ماشین آلات پرکاربرد

هدف این گزارش بررسی ظرفیت های موجود در کشور برای تکمیل زنجیره ارزش و داخلی سازی مواد اولیه و مصرفی، ماشین آلات و…

درباره جهش تولید (۲) الزامات آن در حوزه های کشاورزی، مسکن، حمل ونقل و توسعه روستایی

به منظور تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی لازم است در اولین مرحله الگو های تولید و نظام های بهره برداری به سمت مدیریت دانش بنیان و…