توسعه سرمایه انسانی

/Tag:توسعه سرمایه انسانی

دسترسی به آموزش و نرخ آن بازدهی در ایران

یکی از دستاوردهای کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی، افزایش دسترسی به آموزش در میان اقشار مختلف جامعه بوده است. نهضت مدرسه سازی و سوادآموزی دو سیاست اصلی در رشد و گسترش آموزش در جامعه بوده اند. به عنوان مثال از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ متوسط سالهای تحصیل در کشور از ۳.۵ سال به حدود ۹ سال در جمعیت بالای پانزده سال افزایش پیدا کرده است. با این وجود، بیکاری یکی از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران بوده است. بیکاری