انتشارات

/Tag:انتشارات

کتاب های منتشر شده از همکاران پژوهشکده سیاستگذاری در ۶ ماه اول سال ۹۹

در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ همکاران پژوهشکده سیاستگذاری موفق شدند ۳ کتاب در موضوعات مختلف منتشر نمایند. در ادامه توضیح مختصری در مورد هر یک از کتاب ها آورده شده است. مدیریت تغییر در بخش عمومی پدیدآورندگان: محمد عبدالحسین زاده، سید مجتبی شهرآئینی، سیدمحمدحسین قریشی مدیریت تغییر در سازمان های بخش عمومی، ملاحظات خاص خود را دارد و کم توجهی به آنها اثربخشی تغییرات را محدود می کند. کارآمدی، چابکی و انعطاف‌پذیری سازمان‌های بخش عمومی، نقش مهمی در کارآمدی