آموزش

/Tag:آموزش

آسیب شناخت توسعه نظام آموزش جدید در ایران (حکمرانی در نظر ۱)

چکیدهپس از آن که نظام آموزش جدید در ایران مستقر شد تلاش برای گرفتن کار اداری و رسیدن به مستمری دولتی، ارتقا مدارج اجتماعی به وسیله گرفتن مدارک تحصیلی رواج یافت. مبتنی بر زمینه‎­های سنتی، منزلت­‎گرایی و تکاپوی حرکت به سوی رتبه اجتماعی با اخذ مدرک علمی و استخدام دولتی، پرهیز از کار یدی و کسب درآمد سهل و مطمئن دولتی نیروهای قدرتمندی شدند و در کارکردهای نظام جدید تاثیر عمیق گذاشتند. در این نظام آموزش و پرورش بر اساس ساختار