آلمان

/Tag:آلمان

چگونه دستگاه سیاستگذاری آلمان چالش هماهنگی بین‌بخشی در حوزه سیاست نوآوری را حل می‌نماید؟ (حکمرانی در نظر ۵)

چکیدهیکی از چالش‌هایی که زمینه شکست بخش قابل توجهی از سیاست‌های نوآوری در ایران را فراهم آورده است، عدم هماهنگی‌های بین‌بخشی میان دستگاه‌های مختلف سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور است. در این چارچوب، بررسی تجارب کشورهای موفق در حوزه سیاست نوآوری و نحوه مدیریت این موضوع در این کشورها، می‌تواند در جلوگیری از عدم تکرار شکست‌ها در سیاستگذاری‌های آتی کشور حایز اهمیت باشد. بی‌شک یکی از کشورهایی که فهم مدل سیاست یا تصمیم‌گیری آن درس آموخته‌های بسیاری را