همایش های ملی برگزارشده توسط پژوهشکده سیاستگذاری

/همایش های ملی برگزارشده توسط پژوهشکده سیاستگذاری

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

دی ماه ۱۳۹۸ – مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

چهارمین همایش ملی آموزش عالی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ – دانشگاه صنعتی شریف

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

بهمن ماه ۱۳۹۷ – مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

دی ماه ۱۳۹۶ – مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش

آذر ماه ۱۳۹۰ – دانشگاه صنعتی شریف

اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

آبان ماه ۱۳۹۰ – سالن همایش های بین المللی رازی