کنترل همه گیری

//کنترل همه گیری

همگرایی در کرونا، الگوی حل چالش‌های کشور

همگرایی مردم و مسوولان ایران در مبارزه با کرونا، سبب شد میزان آسیب‌های ناشی از این ویروس در کشور بسیار کاهش یافته و حتی نسبت به آمریکا و سایر کشورهای اروپایی که از امکانات زیادی برخوردار هستند و تحریم هم نبودند، ضرر و زیان کمتری متوجه کشور شود.

دیدگاه های مدیریتی جدید درباره همه گیری کرونا ویروس

آغازگر این تحلیل‌ها، پیمایشی از همه‌گیرشناسی کنونی و پنج نیروی کلیدی است که رهبران باید مدنظر داشته باشند: کارایی افزایش مراقبت‌های ویژه، گسترش تست‌ها و سایر رویکردهای سنتی، توسعه تست آنتی‌بادی، ماهیت ناشناخته مصونیت و موج نوآوری که می‌تواند درمان و واکسن را تولید کند.

Ensuring adequate health financing to prevent and control the COVID-19 in Iran

While developed countries have allocated appropriate funding and are responding adequately to the COVID-19 pandemics, Iran has experienced a serious surge of cases and deaths and should strive to provide additional resources to the health system to make healthcare services more accessible and to increase the fairness of that access. All relevant actors and stakeholders should work together to fight this disease.