نوآوری

سیاست‌های حفظ و بهبود شرکت‌های نوآفرین در بحران کرونا

مداخله‌های سیاستی دولت‌ها باید در راستای مواجهه با چالش‌های کوتاه‌مدت، پشتیبانی از تأمین نقدینگی و دسترسی به منابع مالی در کوتاه‌مدت و ایجاد شرایط و مشوق‌های مناسب برای شرکت‌های نوآفرین نوآور و کارآفرینان بالقوه و نیز ارتقای پتانسیل و توانمندی‌های آنان باشد.

چگونه نوآوری در کاهش تهدید کرونا ویروس کمک می کند؟

نویسنده این مقاله بدان اعتقاد دارد که نوآوری نقش مهمی در کاهش تهدیدات ناشی از بیماری های همه گیر دارند. وی با ذکر چندین مورد نشان می دهد که شرکت های نوآور به دنبال کاهش پیامدهای بیماری کرونا و تهدیدات آن بوده اند.