مقاله علمی

//مقاله علمی

مقاله علمی: نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید ۱۹ و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا

شاخص‌های آماری در مورد هر پدیده‌ای از جمله بیماری، اهمیت بسزایی در شناخت وضعیت موجود، پیش‌بینی وضعیت آینده و سپس برنامه‌ریزی بر اساس…