مسئولیت اجتماعی

//مسئولیت اجتماعی

اقدامات دولت ها و کارفرمایان زیر ذره بین اتحادیه های کارگری

در این گزارش ارزیابی اتحادیه‌های کارگری از اقدامات دولت‌های جهان در مقابله با عوارض کرونا در رابطه با نیروی کار ارائه شده است. همچنین در بخش دیگری از گزارش، به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه در همراهی دولت‌ها برای مواجهه با عوارض اجتماعی و اقتصادی کرونا پرداخته شده است.