مذهب

بررسی ایده رویارویی علم و دین و کاهش پایبندی به دین در بحران کرونا

نگارنده منکر وجود تغییراتی در نوع و سبک دینداری در زمانه فعلی (البته نه به خاطر شیوع کرونا بلکه به خاطر تغییرات نسلی) به ویژه در بین گروه های جوان تر جامعه نیست بلکه معتقدم هسته سخت دینداری که همانا اعتقادات افراد و رابطه انسان با خداوند است بعید است در آینده بلند مدت نیز دچار تغییرات جدی شود.