فلسفه

کرونا ویروس و نگاه های پارادوکسیکال جامعه ایران

اپیدمی‌ها از آغاز پیدایش تمدن‌ها وجود داشته‌اند. و همیشه مبدع تحولات بزرگی بوده اند. طاعون نمونه مشهود این ایپدمی هاست که تمام هنجارهای و مبادی ، مبانی و موانع اجتماعی را از بین برده و حتی ساختار تحولات اجتماعی یک قرن را دگرگون کرده است.

نجات آنجاست که خطر آنجاست: کرونا بیماری پست‌مدرن در گفتار فیلسوف ایرانی

نظام سامان زندگی کنونی کدام است و بر چه اصولی مبتنی است؟ نظام کنونی زندگی نامش تجدد است. بنای تجدد از سه، چهار قرن پیش با اصول خاص گذاشته شده، این اصول که راهنمای علم و عمل ماست، در روح و جان مردمان هم خانه کرده است به قسمی که میان نظمی که می‌خواست بیاید و بشری که باید آن نظم را برقرار سازد، تناسب و تعادلی برقرار شده است.

فلسفه سیاسی کرونا

پرسش از چرایی، هستی و وجود یک رویداد ورود به منطقه فلسفه است. در مورد ویروس کرونا از دو منظر فلسفه سیاسی می‌توان به بررسی موضوع پرداخت و هر دو فلسفه در سطح دکترین و سیاست‌های اجرایی رویه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند.