فضای مجازی و رسانه

//فضای مجازی و رسانه

اخبار جعلی در بحران کرونا و نقش نهادهای تنظیم گر

در زمان بحران، رسانه‌ها نقش مضاعفی در شکل‌دهی به افکار عمومی دارند؛ به طوری که، تاریخچه و شهرت و تعداد بالای مخاطبان یک رسانه می‌تواند عاملی در راستای افزایش حمایت مردمی از حاکمیت و اعتماد سازی گردد.