فضای مجازی و رسانه

//فضای مجازی و رسانه

مقاله علمی: اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری به واسطه اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی می­باشد.

آیا کرونا باعث تغییرات جدی در تجارت بین‌الملل و برجسته‌تر شدن اهمیت رمزارزها می‌شود؟

گفتگوی اینترنتی با دکتر سید حسین رضوی پور در موضوع اقتصاد مجازی در دوران پساکرونا آیا کرونا باعث تغییرات جدی در تجارت بین‌الملل و برجسته‌تر شدن اهمیت رمزارزها می‌شود؟جایگاه دولت‌ها در آینده پولی و مالی جهان دیجیتال چگونه خواهد بود؟