آمار

روند ورودی و خروجیِ بیماری حاصل از ویروس کرونا در ایران و لزوم تداوم سیاست‌های کاهش ارتباطات اجتماعی

نقطه پیک بیماری زمانی است که تعداد ورودی‌های بیمار (بیمار جدید) با تعداد خروجی‌ها (حاصل جمع بهبود روزانه و فوت) برابر باشد. این یک قانون ساده فیزیک است.