مقاله

/مقاله

مفهوم پردازی تطبیقی «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» در مقایسه با تدارکات عمومی حامی نوآوری: گامی به سوی پیاده‌ سازی پیوست فناوری

با توجه به عدم موفقیت سیاست‌های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می‌تواند به‌عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده‌سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید.

The Measurement of National Learning System, A tool to identify countries capability for technology catch-up

Nowadays the importance of technology learning and technology catch-up is obvious to the many countries’ policymakers specifically developing countries’ . Successful experiences of countries like Korea and Taiwan, that they start to catch-up technology in specific industries and slightly they became technology developer have many lessons for developing countries like Iran.

بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به‌منظور تحقق بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مقاله حاضر، به بررسی و ارزیابی بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. دو موضوع کلی اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری، بخش اصلی بند مذکور را دربر می‌گیرند. بااین‌حال به سبب درهم‌تنیدگی مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری، در این تحقیق این دو مفهوم مهم به‌صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گرفتند و مجموعاً ۸ دسته شاخص ورودی و ۲ دسته شاخص خروجی برای ارزیابی اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری در کشور مورد شناسایی قرار گرفت.

سنجش کارایی نوآوری شرکت‌های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده‌ها

امروزه بحث سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و داده محور در زمینه نوآوری، روز به روز اهمیت گسترده‌تری می‌یابد لذا دانشمندان به این موضوع دست یافته‌اند که تا زمانی که داده‌های خرد و متقن از سطح شرکت‌ها، به‌منظور سنجش نوآوری آن‌ها جمع‌آوری و مورد تحلیل و بررسی قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار تدوین سیاست‌های کارا و اثربخش را داشت.

سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا؛ با تأکید بر تدارکات عمومی حامی نوآوری

سیاست‌های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می‌شوند. سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت‌ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست‌گذاری نوآوری و سیاست‌گذاران به دور بوده‌اند.

The effect of the dynamics of knowledge base complexity on Schumpeterian patterns of innovation: the upstream petroleum industry

This article analyzes important changes in technological innovation in the upstream petroleum industry. It provides evidence that shifts in sectoral patterns of innovation over the petroleum industry’s lifecycle from the 1970s up to 2005 were dependent on the dynamics of knowledge base complexity (KBC), a key dimension of an industry’s technological regime.

Analysing legal status of electronic agents in contracting through interactive websites: comparative study of American, English and EU laws developing Iranian legal system

In the modern world, electronic communications play a significant role in national and international electronic transactions. This issue has forced all legal systems to face up to many emerging legal problems in the context of electronic communications, such as the legal status of electronic agents in contracting electronically.

بررسی تعاریف کارآفرینی اجتماعی و بحث پیرامون خلأهای برخی تعاریف با هدف تبیین این مفهوم

کارآفرینی اجتماعی، مفهومی نسبتا جدید است که حدود سه دهه قبل در ادبیات علمی جهان مطرح شد. تعاریف متعددی برای کارآفرینی اجتماعی مطرح شده است و کارآفرینی اجتماعی همچون کارآفرینی، که بیش از سه قرن از معرفی آن در محافل علمی می‌گذرد، تعریفی واحد و مشخص ندارد.