1399

/1399

اثرات همکاری با پژوهشگران دارای تامین مالی برجسته بر تولیدات علمی (حکمرانی در نظر ۸)

چکیدهThe theoretical model developed in this article predicts that collaboration with top-funded scientists positively affects the number of scientific publications of an individual scientist. Having combined data on funding and publication of Quebec scientists, this article empirically tests the theoretical predictions. This article examines numerous definitions of top-funded scientists as those in the top 10 per cent, or top 5 per cent in terms of total funding, funding from the public sector, and funding from the private sector. The results

فاصله‌گذاری هوشمند در مقابله با کرونا

هدف گزارش حاضر تاکید این نکته کلیدی است که سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای کنترل کرونا تنها در صورتی قابل دفاع هستند که قابلیت ادامه یافتن به مدت چند ماه را داشته باشد. در واقع اگر تاب‌آوری جامعه در برابر این سیاست‌ها صرفا در کوتاه‌مدت ممکن باشد، اصلاح و بازنگری آنها با توجه به امکان طولانی شدن دوره همه‌گیری ضروری خواهد بود. در بین کشورهایی که رویکردی غیرانفعالی در مواجهه با کرونا داشته‌اند، دو سیاست مختلف قابل مشاهده است؛ سیاست