amir.kh

/روابط عمومی

About روابط عمومی

This author روابط عمومی has created 543 entries.

خلاصه اقدامات شهرهای بزرگ جهان و کلانشهرهای ایران در مقابله با ویروس کوید- ۱۹ و درس آموختههای آن در بازگشایی شهر

شهرداری ها در شهرهای بزرگ جهان معمولاً با تنوع و کیفیت خدمات و سرویس های شهری که به شهروندان ارائه میدهند شناخته شده و…