بررسی موانع توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساختی کشور

//بررسی موانع توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساختی کشور

در حقیقت با انجام مطالعات توصیفی- تطبیقی مهم‌ترین موانع در جهت توسعه مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های زیرساختی شناسایی و بر اساس تجارب و دانش انباشته کشور در این حوزه و مطالعات تطبیقی، راهکارهای پیشنهادی ارائه شد.

SCE54_report_card_logo-1
کارفرما

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع