گزارش عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی

تهیه و تدوین : آقای محمدتقی نظریان مفید / آقای سیدکمال حسینی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۰به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر ۶۰ماده در حوزه های مختلف است. به دلیل اهمیت احکام مندرج در این قانون و ضرورت ارزیابی اجرای آنها، گزارش حاضر، عملکرد احکام مرتبط با حوزه بازارهای مالی (بانک، بورس، بیمه و ارز) تا مهرماه ۱۳۹۷را بررسی و ارزیابی مینماید.
بررسی های صورت گرفته نشان میدهد عملکرد سازمان ها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون، وضعیت چندان مناسبی نداشته است. در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیین نامه های مربوط و برخی اقدامات اولیه اکتفا شده است به نحوی که بخش زیادی از تکالیف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد و شرکت های غیربانکی بانک ها، بازپرداخت بدهی های ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، فعالیت شرکت های رتبه بندی، تأمین تفاوت های ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتاً زیادی دارند. در تحلیل چرایی عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد بررسی می توان به تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و آثارآن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیش بینی ضمانت های اجرایی در تکالیف دستگاه ها، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله نمودن برخی تصمیمات اساسی به آیین نامه های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم در دولت و فشار گروه های ذی نفع نسبت به تغییر مفاد آیین نامه ها و تصمیمات دولت اشاره کرد.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ رصد: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع