کرونا و چالش‌های دین‌داری

بحران کرونا تقریباً تمامی مناسک جمعی را به تعطیلی کشانده و برای اولین بار در طول تاریخ بسیاری از زیارتگاه‌ها تعطیل شده‌اند. تأثیر این طاعون مدرن را بر دینداری جامعه ما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما، دین و جایگاه دین – اعم از دین فردی و جمعی و نهادی – تا چه اندزه از این آفت ویروسی متأثر شده یا خواهد شد؟

آینده این ویروس هنوز مشخص نیست و احتمال موتاسیون یا جهش آن وجود دارد، یعنی گونه‌های جدیدی وارد صحنه می‌شود. موج دوم یا سوم نیز منتفی نیست. حتی این امکان وجود دارد که بعد از کرونا جهان با یک سلسله بیماری‌های پاندمیک (عالمگیر) از نوعی دیگر مواجه شود. برخی از پزشکان و متخصصان میکروبیولوژی چنین می‌گویند و می‌نویسند.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع