کرونا و عید نوروز ۱۳۹۹

در دسامبر ۲۰۱۹ ، برای اولین بار در شهر ووهان استان هوبئی چین، پس از اینکه مردم بدون علت مشخصی دچار سینه پهلو شدند و واکسن ها و درمان های موجود مؤثر نبودند، نوع جدیدی از کروناویروس با همه گیری در انسان شناسایی شد. تا ۳۰ بهمن، این کروناویروس جدید، جان بیش از ۲۷۰۹ نفر را گرفته و بیش از ۷۳٬۳۳۲ نفر به این ویروس در ۸۰ کشور تأیید شده که از جمله در تایلند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، استرالیا، سنگاپور، نپال، ویتنام، اندونزی، آلمان، روسیه، فیجی، فرانسه، ایران و آمریکا مبتال شدند. با عبور تعداد قربانیان ویروس کرونا از مرز ۱۰۰۰ نفر سازمان جهانی بهداشت برای بیماری ناشی آن نام رسمی انتخاب کردهاست – کووید ۱۹ که اشارهای دارد به »کرونا«، این نوع کرونا ویروس قبل از این همهگیری در انسان دیده نشده بود. برآوردهای نخستین نشان می دهد که درصد مرگ و میر این ویروس بین ۲ تا ۳ درصد مبتال شدگان است. دکتر علی احمدی، رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد طی مصاحبه خود با سالم نو در باره روند صعودی کرونا با بیان اینکه اپیدمی کووید ۱۹ در کشور چین از حدود ۱۷ فوریه مقارن با ۲۸ بهمن ماه با آهنگ ثابت پیش رفت، گفت: از ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) که آغاز اپیدمی در چین بود تا ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) تقریبا ۷۰ روز طول کشید تا این اپیدمی در کشور چین از الگوی نمایی و صعودی به الگوی ثابت تبدیل شد.

در ایران، در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ،اولین شایعات ورود ویروس کرونا به ایران پس از فوت ۲ بیمار تنفسی در یکی از بیمارستان های شهر قم شکل گرفت . هرچند منابع رسمی از جمله دانشگاه علوم پزشکی قم با تکذیب شایعات مربوط به مبتال بودن این دو بیمار فوت شده به کروناویروس، اعالم کردندکه تاکنون هیچگونه شواهدی تشخیصی مبنی بر ابتال به بیماری کرونا دیده نشدهاست. در تاریخ ۳۰ بهمن اولین موارد از کرونای جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی وزارت بهداشت گزارش شد. رئیس مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد که نتایج آزمایش اولیه ۲ مورد از موارد مشکوک را از نظر ابتال به کروناویروس، مثبت گزارش شدهاست رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد که در چهار روز گذشته شاهد گسترش بیماریهای تنفسی در قم بودیم و طی این مدت ۲ نفر در یکی از بیمارستانهای قم بر اثر بیماری تنفسی فوت کردند که امروز تست اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت اعالم شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع آگاه در ۳۰ بهمن ادعا کرد که ششنفر هم در حال حاضر بهدلیل ابتال به ویروس کرونا بستری هستند که خانواده و نزدیکان این افراد در قرنطینه به سر میبرند. در ۲ اسفند، با اعالم رسمی فوت شدن چهار نفر، ایران پس از چین بیشترین تلفات ناشی از کروناویروس را داشته است. بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوی منابع رسمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد افرادی که ابتالی آنها به ویروس کرونا در ایران تا تاریخ سیزدهم اسفند ماه فطعی شده است ۲۹۲۲ نفر میباشد که از این تعداد تا کنون ۵۵۲ نفر بهبود یافته اند و ۹۲ نفر نیز بر اثر این ویروس جان خود را از دست داده اند.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع