کرونا و دین داری:چالش ها و تحلیل ها

نویسنده: محمد جواد چیت ساز 

چکیده بحران کرونا از یک مسئله پزشکی، بهداشتی و محلی به سرعت تبدیل به مسئله ای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به تعبیری جهانی ترین مسئله بشریت شد. یکی از حوزه هایی که امروزه مباحث و مجادلات بسیاری را برانگیخته است، پیامدهای شیوع کووید ۱۹ بر دین و دینداران است و مباحث مختلفی را برانگیخته است. این مطالعه با استفاده از نوشته ها و تحلیل هایی که در این باره به رشته تحریر در آمده است، به بررسی چالش ها و تحلیل هایی که بر اثر شیوع کرونا بر حوزه دین و دین داری وارد شده، پرداخته است. تعطیلی مناسک جمعی و اماکن مذهبی، بحث برانگیز ترین تأثیرات شیوع کرونا بر حیات دینی دینداران برشمرده شده است. تعلیق مناسک دینی منجر به طرح دو فرضیه شده است؛ فرضیه ای که از بحران عظیمی در حیات دینی ایرانیان سخن به میان آورده است و در مقابل فرضیه ای که از بازگشت دین و تقویت دین داری سخن به میان آمده است. هر چند نتایج برخی نظرسنجی ها حکایت از اهمیت دین نزد دین داران در دوران کرونا دارد، قضاوت درباره تأثیر کرونا بر وضعیت دین داری ایرانیان را باید به آینده و انجام پیمایش های ملی در این مورد واگذار کرد..

تاریخ انتشار اولیه: اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۹ مرداد ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع