کتاب راز جهش اقتصادی کئون لی

مترجمین: دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی، علی بابایی و زهره قاسمی

در کتاب «راز جهش اقتصادی»، پروفسور «کئون لی» سردبیر مشهور ژورنال پیشگام Research Policy، به ارائۀ یک تئوری عمیق و مبتنی بر شواهد فراوان در مورد چگونگی جهش اقتصادی (هم‌پایی اقتصادیِ) کشورهای در حال توسعه پرداخته است.

بر مبنای این تئوری، فرآیند جهشِ اقتصادیِ یک کشور در حال توسعه و هم‌پا شدنش با کشورهای پیشرفته، مستلزم رهبری همزمان سه پارادوکس ذاتی زیر است:

۱. برای شبیه شدن با دیگران (دستیابی به درآمد سرانۀ مشابه با کشورهای پیشرفته)، باید متفاوت (نوآور) بود.

۲. در فرآیند جهشِ اقتصادی، مسیرهای میانبر، از مسیرهای مستقیمِ صاف سریع‌تر عمل می‌کنند؛ چراکه مسیرهای مستقیم موجود، بسیار پرترافیک، مملو از رقابت شدید، و حتی همراه با ایجاد موانع ورود جدی از سوی کشورهای پیشرفته‌اند.

۳. عبور از هژمونی کشورهای پیشرفته، به‌خصوص وقتی که این کشورها همۀ نردبان‌هایی که خودشان از طریق بالارفتن از آن به درآمد بالا دست یافته‌اند را پشت سر خود خراب کرده‌اند، نیازمند یک پرواز با بالن از طریق کشف پنجره‌های فرصت (فناورانه-نهادی) است.

در تبیین سه پارادوکس فوق، پروفسور لی در کتاب پیش رو به توضیح مفاهیم مهمی نظیر «اهمیت یا عدم اهمیت نهادها»، «میزان اهمیت نوآوری بخش بنگاه در برابر تحقیقات بخش علم»، «چگونگی ایجاد توانمندی تحقیق‌و‌توسعه در بنگاه‌ها»، «نقش بنگاه‌های بزرگ به‌خصوص گروه‌بنگاه‌ها»، «چگونگی اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی»، «اهمیت پنجره‌های فرصت فناورانه-نهادی»، و مفاهیم مهم دیگر می‌پردازد.

تاریخ انتشار اولیه: ۱۲ مهر ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۳ آبان ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع