کتاب اقتصاد دانش بنیان: تأملی در مفاهیم و نظریه‌ ها

نویسنده: ابراهیم سوزنچی کاشانی

کتاب اقتصاد دانش بنیان با دو رویکرد نگارش شده است، نخست پارادایم‌ های اقتصاد دانش بنیان را باز کرده و مورد بررسی قرار می‌ دهد و دوم اینکه مبانی فکری آنها را در ارتباط با مسئله دانش آشکار سازد تا راه را برای تصمیم‌ گیری‌ های سیاستی هموارتر سازد، در واقع پیغام اصلی این کتاب این است که از جمله اصلی‌ ترین وجه ممیزه‌ های پارادایم‌ های اقتصاد دانش بنیان توجه به تقسیم‌ بندی دانش به دو نوع دانش ضمنی و دانش آشکار است که خود را به صورتی متفاوت در مدل‌ های آنها نشان می‌ دهند.

تاریخ انتشار اولیه: ۱۳۹۳
تاریخ رصد:۱۸ شهریور ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع