پیامد های اجتماعی و فرهنگی ویروس کرونا در زیست جهان های دینی

(روایتی جامعه شناختی از ایستارها و رفتارهای کنشگران دینی و اجتماعات دینی در جهان کرونایی شده)
نویسنده: سید محمود نجاتی حسینی

این مقاله «مفصل و مصور»، روایتی جامعه شناختی از بازتاب «جهان کرونایی شده» از ۲۰۲۰ میلادی تاکنون در ابر «زیست-جهان های دینی از قم تا رم» است. این روایت که مبانی تئوریک و تحلیلی آن منظر «جامعه شناسی دین و انسان شناسی دین» است و از حیث منابع داده ها نیز مستند به گزارش های رسانه ای ملی و جهانی و چندزبانی فرهنگی (انگلیسی، عربی و فارسی است. در این روایت تلاش شده تا هم رخدادهای رخ داده در «زیست جهان های دینی ابراهیمی» (یهودیت، مسیحیت و اسلام) و هم «زیست جهان های دینی آسیایی» (هندوییزم، بودیزم و زرتشتی) و هم مسائل اجتماعی چالشی محتمل الوقوع برای این زیست جهان های دینی از منظر جامعه شناسی دین و انسان شناسی دین توصیف و تفسیر شوند؛ و هم اینکه خود تصاویر به عنوان راویان اجتماعی با مخاطب این مقاله درباره رخدادهای رخ داده جهان کرونایی شده و زیست جهان های دینی از قم تارم حرف بزنند.
این مقاله به عنوان یک تجربه زیسته پژوهشی، احتمالا شروع خوبی است برای اصحاب جامعه شناسی دین و انسان شناسی دین در ایران، تا این نوع ژانر روایتگری ترکیبی (جامعه شناختی و انسان شناختی دینی و ژورنالیزم سایبری دین) را نیز برای توصیف و تفسیر و تبیین رخدادهای اجتماعی مرتبط با زیست جهان دینی، هم در هر چهار تراز «محلی، ملی، منطقه ای و جهانی» | و هم در تراز «بینا ادیانی» آزمون کنند.

تاریخ رصد: ۶ مرداد ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع