پروژه‌های برنامه تانا

/پروژه‌های برنامه تانا

توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس براساس مزیت‌گرایی هوشمند

توسعه فناورانه صنعت گلخانه، مزیتی رقابتی و هوشمند در راستای توسعه پایدار منطقه آزاد ماکو

تأسیس مرکز نوآوری و فناوری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو