پروژه‌های برنامه آب و توسعه

/پروژه‌های برنامه آب و توسعه

تحلیل سیاستی - نهادی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

(کارفرما: فائو)

بررسی الگوی شکل گیری و تداوم نظام بهره برداری پایدار در مجن

(کارفرما: اندیشکده تدبیر آب ایران)

بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌­های ناشی از آن

(کارفرما: اندیشکده تدبیر آب ایران)

توسعه کشاورزی در کرم آباد و حل مناقشات

(کارفرما: سازمان منطقه آزاد ماکو)

کاهش مصرف آب در حسنلو

(کارفرما: ستاد احیای دریاچه ارومیه)

مجموعه پروژه‌های کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه

(کارفرما: ستاد احیای دریاچه ارومیه)