ملاحظات و احتیاطات در کاربست مدلهای ریاضی انتشار بیماری برای سیاستگذاری

//ملاحظات و احتیاطات در کاربست مدلهای ریاضی انتشار بیماری برای سیاستگذاری

هنگام شیوع یک بیماری واگیردار نوظهور، سیاستگذار نیاز به شناخت پارامترهای کلیدی دخیل در شیوع بیماری (مانند نرخ مرگومیر) و برآورد اثر مداخله های مختلف غیردارویی (مثل تعطیلی مدارس) بر متغیرهای مختلف تصمیم گیری دارد. اهم متغیرهای تصمیم گیری برای سیاستگذار عبارتند از تعداد ابتلا و مرگ و میر در سناریوهای مختلف، بیشینه ی تعداد مبتلایان و زمان رخداد آن، تعداد تخت بیمارستانی ،اتاق آی سی یو و دستگاه تنفس مورد نیاز، و پیش بینی سیر انتشار بیماری. اما اکوسیستم شیوع چنین بیماریهایی،یک سیستم پیچیده است.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع