اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد

نویسندگان: ستاره جانی, نیلوفر میکائیلی, پریسا رحیمی 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری به واسطه اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی می­باشد. طرح پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل: تمامی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و هم چنین کارکنان بیمارستان‌های شهرستان پارس آباد در فروردین ماه ۱۳۹۹ بود (۸۵۱N=). 20 نفر با نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی (۱۰ نفر) و کنترل (۱۰ نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش، درمان شناختی – رفتاری را در ۶ جلسه به مدت ۹۰ دقیقه و به واسطه اینترنت دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ مداخل‌های را دریافت نکرد. قبل و بعد از درمان، پرسش‌نامه اضطراب کرونا از طریق ایمیل برای اعضای دو گروه اجرا شد. برای تحلیل داده­‌های حاصل از پرسش‌‌‌نامه، آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار ۲۰-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد و درمان شناختی – رفتاری به واسطه اینترنت ، موجب کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی شده است (۰۵/۰>P) بنابراین پژوهش حاضر نشان می­دهد که درمان شناختی -رفتاری به واسطه اینترنت، در بهبود علائم اضطراب کرونا مؤثر می‌باشد.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع