مشاور در سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در حوزه مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران

/مشاور در سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در حوزه مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران
n3400007-5641062
کارفرما: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران

گروه زیرساخت به‌عنوان مشاور مادر سرمایه‌گذاری این حوزه اقدام به مطالعات اولیه، تعیین مدل مشارکت و تهیه پیش امکان‌سنجی مالی و اقتصادی، مطالعات تفصیلی، میدانی و امکان‌سنجی مالی و اقتصادی طرح، امکان‌سنجی نهایی مالی و اقتصادی طرح و درنهایت بسته سرمایه‌گذاری، تدوین اسناد فراخوان سرمایه‌گذاری، بررسی و ارزیابی مطالعات سایر مشاورین در حوزه مطالعات امکان‌سنجی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارائه می‌شود.