ابزاری برای سناریوسازی ظرفیت تخت های بیمارستانی در سطح محلی و ملی

به منظور اینکه سیستم های بهداشتی کشور آمریکا منابع خود را برنامه ریزی نمایند، این ابزار طراحی شده است. این ابزار به برنامه ریزان محلی کمک می نماید تا برای احتیاجات بیمارستان های خود برنامه ریزی نمایند. این ابزار بصورت رایگان است و بر اساس آخرین یافته های علمی در مورد بیماری کرونا است.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع