مدیریت استعدادها

/مدیریت استعدادها

آکادمی حکمرانی و سیاست‌گذاری

پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف با همکاری مجمع ادورا وزراء جهت تبدیل تجارب و دانش ضمنی بیش از ۲۰۰ وزیر و معاون رئیس جمهور و روسای سازمانهای کشور و ایجاد یک فضای علمی لنتقال تجارب و دانش به جامعه مدیران ارشد کشور که در طول نزدیک به ۴۰ سال بعد از انقلاب ایجاد شده است. با توجه به  تجربه دیگر کشورها در این امر دست به ابتکار عمل زده و این آکادمی را طراحی و ایجاد کرده است. در این آکادمی که مبتنی بر انتقال تجارب و دانش می باشد. پروژه توسعه و توانمندسازی مدیران استراتژیک کشور مدنظر قرار گرفته است.

ان آکادمی با برگزاری دوره های ویژه چون MPPA (دوره عالی خط مشی گذاری عمومی) و همکاری با موسسات جهانی چون موسسه GNA (مدرسه ملی مدیریت) فرانسه و موسسات ایرانی و بین المللی در حال شکل گیری است و رسالت خود را در تربیت مدیران ارشد کشور بر اساس آخرین دستاوردهای مدیریت دانش می داند.

مطالعات نشان می دهد که هیچ موسسه آموزش عالی در کشور در این سطح تاکنون فعالیت نداشته و این حرکت می تواند نقش موثری در انتقال تجربه نسل گذشته کشور به نسل جدید باشد.