بررسی مسائل و مشکلات تأمین مالی شرکت های دانش بنیان

نویسنده: میثم نریمانی

یکی از اولویت های مهم در سیاست های اقتصاد مقاومتیابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور
است. نگاه به عملکرد کشور در دو دهۀ گذشته نشان می دهدکه به رغم ایجاد برخی زیرساخت های مورد نیاز توسعۀ اقتصاد دانش بنیان، همچون نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده، ارتقا و تجهیز زیرساخت های آزمایشگاهی و نیز پیشرفت های چشمگیر علمی، نتوانسته ایم در عرصۀ توسعۀ کسب وکارهای دانش بنیان و کسب ثروت از فعالیت های دانشی در کشور موفق باشیم. برای رفع این کاستی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به دنبال آن است محوریت «بنگاه» و «حمایت از ارتقای فعالیت های دانشی در آن» را از طریق قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، به منزلۀ بزرگ ترین برنامۀ ملی توسعۀ کسب وکارهای دانش بنیان، بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. براین مبنا، خدمات مالی تخصصی مرتبط با توسعۀ نوآوری در بنگاه، یکی از اصلی ترین محورهای توسعۀ این کسب وکارها است و مهم ترین محرک بهبود آن ها از حیث رسوخ دانش، ارتقای نوآوری و افزایش رقابت پذیری بین المللی محسوب می شود. بدیهی است تنظیم دقیق این ابزارهای مالی با هدف بهبود کارآفرینی و رقابت پذیری بین المللی مستلزم توجه ویژه است.

تاریخ انتشار اولیه: بهار ۱۳۹۶
تاریخ رصد: ۴ آبان ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع