فرمت همسان قرارداد و راهنمای واگذاری پروژه‌های عمرانی به روش مشارکت بخش خصوصی (ppp)

/فرمت همسان قرارداد و راهنمای واگذاری پروژه‌های عمرانی به روش مشارکت بخش خصوصی (ppp)
geometra-300x300
کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

در این پروژه به ترتیب اقداماتی همچون آسیب‌شناسی مشارکت با بخش خصوصی، پیشنهاد مدل مشارکت با توجه به نتایج آسیب‌شناسی، تهیه پیش‌نویس فرمت همسان قرارداد مشارکتی، تهیه پیش‌نویس راهنمای واگذاری پروژه‌ها به روش مشارکت بخش خصوصی به عهده داشت.