شناخت حوزه تاریخ شفاهی با تمرکز بر مسئله آب

/, اخبار برنامه‌ها/شناخت حوزه تاریخ شفاهی با تمرکز بر مسئله آب