دانشجویان پسادکتری پژوهشکده سیاستگذاری

/دانشجویان پسادکتری پژوهشکده سیاستگذاری
عطیه وحیدمنش

مرداد ۱۳۹۸ الی مرداد ۱۳۹۹

بهرام صلواتی

آبان ۱۳۹۵ الی آبان ۱۳۹۶

فاضل مریدی

اردیبهشت ۱۳۹۷ الی آبان ۱۳۹۸

سیدرضا میرنظامی

فروردین ۱۳۹۵ الی اسفند ۱۳۹۵