حکمرانی بر داده

//حکمرانی بر داده

در این رهیافت، نظام های سیاسی تلاش می‎کنند از طریق تنظیم‌گری و قانونمند کردن کلیه فرایندهای جمع‌آوری، ذخیره سازی، نگهداری، استفاده و بازیابی داده های شخصی شهروندان خود، اهداف و مقاصد حکمرانی ملی در زمینه صیانت از حریم شخصی، امنیت اجتماعی، کرامت انسانی و نظایر آن را برآورده نمایند. نمود حکمرانی در این رهیافت مبتنی بر وظیفه نظام سیاسی در قبال حقوق و منافع آحاد جامعه صرف نظر از قومیت، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی و … نسبت به منفعت طلبی کلیه فعالیت های سوداگرانه بخش عمومی، دولت و بخش خصوصی از طریق بهره برداری از اطلاعات شخصی است. به این معنا که نظام حکمرانی بدون در نظر گرفتن پیامد های تنظیم گری بر جایگاه کسب و کارهای بومی داده محور و تأثیرات محدودیت های قانونی/حقوقی بر روند توسعه بنگاه های کوچک و متوسط این حوزه در سطح ملی به صورت یکپارچه و متمرکز به اعمال حکمرانی می پردازد. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته بویژه کشورهای عضو در اتحادیه اروپا تا کنون به انحاء مختلف و کمابیش از مسیر مواجهه سلبی (تنظیم مقررات این چنینی) به بحث حکمرانی داده ورود داشته اند.

در رهیافت «حکمرانی بر داده» حوزه تخصصی حکمرانی عصر دیجیتال با ملاحظه دو بازیگر اصلی یعنی دولت و بخش خصوصی، ماموریت‌های زیر را دنبال می‌کند:

۱. سیاست‌گذاری
۲. تنظیم‌گری
۳. طراحی مکانیزم و بازی
۴. مساله‌سازی
۵. کارآفرینی سیاستی