توسعه کشاورزی در کرم آباد و حل مناقشات

//توسعه کشاورزی در کرم آباد و حل مناقشات

کشاورزی یکی از مهم‌ترین مزایای منطقه آزاد ماکو و فراگیرترین کسب‌وکار منطقه است که با بهبود وضعیت آن می‌توان انتظار داشت، تأثیر قابل‌توجهی در معیشت جامعه محلی و توسعه منطقه‌ آزاد ماکو ایجاد شود. شبکه آبیاری سد کرم آباد با مساحت حدود ۱۹۲۵۰ هکتار نیز بزرگ‌ترین طرح توسعه آب‌وخاک در استان آذربایجان غربی است که از منابع پروژه مهار آب‌های مرزی تعریف شده و اجرای آن در مراحل پایانی است. ازآنجاکه بخش زیادی از اراضی این شبکه در اختیار سازمان منطقه آزاد ماکو قرار دارد، اهمیت ارائه مدل مطلوب بهره‌برداری کشاورزی در این اراضی برای سازمان اهمیتی دوچندان خواهد داشت. برنامه کشاورزی صنعتی اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو به دنبال آن است تا با تحلیل اقتصادی، اجتماعی، فنی و جلب مشارکت ذینفعان، خبرگان و سرمایه‌گذاران، پیشنهادهایی برای الگوی توسعه پایدار، عادلانه و بهره‌ور کشاورزی این منطقه ارائه دهد.

اهداف این طرح عبارت‌انداز:
• فراهم آوردن اصول و رهنمودهای لازم جهت به‌کارگیری اراضی ملی در منطقه با هدف توسعه هوشمند و تخصصی بخش کشاورزی
• ارائه الگوی مدیریت تعارض برای مواجهه با تعارضات و چالش‌های اجتماعی بهره‌برداری از شبکه کرم‌آباد
• تجزیه و تحلیل اقتصادی بهره برداری از شبکه کرم آباد

کارفرما

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۷-۱۳۹۸

همکاران

سروش طالبی اسکندری، سیدجلال الدین میرنظامی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع