توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پایانه‌های بار حمل و نقل جاده‌ای

//توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پایانه‌های بار حمل و نقل جاده‌ای

مشارکت عمومی – خصوصی مکانیسمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به ‌منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت‌های بخش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) استفاده می‌نماید. به ‌بیان‌ دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت در برخی از وظایف و مسئولیت‌های تامین این خدمات نقش‌آفرینی می‌نماید. در مشارکت عمومی – خصوصی قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی به ‌منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زیربنایی منعقد می‌گردد.

اهداف

۱. تحلیل وضعیت موجود و آسیب شناسی پایانه‌های بار
۲. بررسی مطالعات موردی داخلی و خارجی
۳. روش‌های واگذاری و مسائل کلیدی مهم در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی
۴. جمعبندی و پیشنهاد روش و مدل بهینه واگذاری پایانه‌های بار
۵. ارائه ساختار و چارچوب مطالعات ریسک طرح و نحوه مدیریت و پاسخ به آنها برای مدل مشارکت پیشنهادی
۶. ارائه فرایند ارزیابی و انتخاب سرمایه‌گذار منتخب
۷. تهیه و تدوین نمونه قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی
۸. امکانسنجی مالی و اقتصادی و تدوین گزارش تصمیم به واگذاری برای پایانه‌های بار

کارفرما

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

سال آغاز و پایان پروژه

۱۳۹۸-تاکنون

همکاران

علیرضا خیری، محسن روحانی نژاد، سامان فولادپنجه، جواد صادقی، سجاد صالحی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع