تدوین مدل مالی و گزارش تصمیم به واگذاری

/تدوین مدل مالی و گزارش تصمیم به واگذاری

• تدوین مدل مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت برای چهار بخش مراکز جامع سرطان؛ مراکز تصویربرداری؛ مراکز آزمایشگاهی؛ مراکز دیالیز
• تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های مشارکتی طرح باغ شهر ولایت تهران
• مطالعات مالی و اقتصادی در زیرساخت‌های ورزشی در کارگروه ماده ۲۷ قانون الحاق ۲
• تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خط ۶ قطار شهری تهران
• تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خطوط اتوبوس‌رانی شهری تهران
• مطالعه ارزش‌آفرینی مشارکت با بخش خصوصی Value For Money (VFM)
• مشاور مادر سرمایه‌گذاری معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران
• تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مجموعه‌های ورزشی کارگران
• مشاوره به بخش عمومی و غیردولتی در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی