تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خطوط اتوبوس‌رانی شهری تهران

/تدوین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خطوط اتوبوس‌رانی شهری تهران
01
کارفرما: شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه

در این پروژه به ترتیب اقداماتی همچون مطالعات اولیه، تعیین مدل مشارکت و تهیه پیش امکان‌سنجی مالی و اقتصادی، مطالعات تفصیلی، میدانی و امکان‌سنجی مالی و اقتصادی طرح، امکان‌سنجی نهایی مالی و اقتصادی طرح و در نهایت بسته سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود.