تدوین مدل سرمایه‌گذاری، گزارش تصمیم به واگذاری و اسناد فراخوان واگذاری مجموعه‌های ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان

/تدوین مدل سرمایه‌گذاری، گزارش تصمیم به واگذاری و اسناد فراخوان واگذاری مجموعه‌های ورزشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان
images
کارفرما: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

این پروژه برای سه مجموعه ورزشی کارگران در شهرهای زاهدان، ایرانشهر و زابل در دو بخش تدوین گذارش تصمیم به واگذاری، مدل مالی و اسناد فراخوان انجام شد. بعد از بررسی این طرح‌ها، پیشنهاد‌هایی برای بهبود سوددهی طرح انجام شد تا امکان تدوین گزارش تصمیم به واگذاری ایجاد گردد.